رباتیک ترم 1

ترم یک رباتیک

آموزش مکانیک به کودکان در 6 جلسه همراه با پکیج آموزشی کارکاه مکانیک 1 و خدمات پشتیبانی شگفت انگیز روبوتیچ

هنرجوی روبوتیچ در ترم دوم رباتیک

ترم دو رباتیک

آموزش الکترونیک به کودکان در 6 جلسه همراه با پکیج آموزشی و  خدمات پشتیبانی شگفت انگیز روبوتیچ

 

ترم سوم رباتیک

آموزش مکانیک ربات فوتبالیست به کودکان در 6 جلسه همراه با پکیج آموزشی و خدمات پشتیبانی شگفت انگیز روبوتیچ