دسته بندی: مرکز آموزش

مطالب آموزشی دپارتمان آموزشی روبوتیچ در خصوص روباتیک، روبیک و اوریگامی و همچنین سامانه های این مرکز